تجهیزات شهربازی

در حال حاضر گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح میباشد و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است و به همین دلیل نیز به یک حوزه مهم مطالعاتی بین پژوهشگران مبدل شده است.از نظر اقتصادی، گردشگری بین المللی بیشترین عایدی را ایجاد می کند، دریافتی های ارزی حاصل از گردشگری بین المللی بیشتر از محصولات نفتی، خودرو و تجهیزات ارتباطی تأمین می شود. گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایهگذاری در زیرساختها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته است.

دانلود فایل مقاله:عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران

نویسندگان:مهدی تقوی؛ علی قلی پور سلیمانی

Email this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها شهربازی
در همین موضوع

اخبار شهربازی