تجهیزات شهربازی

هنگامی که کلمه تفریح و شادمانی را م یشنویم، نظر و ذهنیت خاصی برایمان تداعی م یشود. تفریحات سالم و بازی در اوقات فراغت نقش بسیار اثرگذاری در جامعه دارد. تفریح حالتی هیجانی است که از احساس خوب زیستن و خرسندی فرد در زندگی ناشی م یشود و احساس مثبتی چون پیشرفت، خودارزشی، موفقیت و شادی را در بر دارد و در نتیجه فرد انگاره مثبت خود را تقویت می کند و به تجربه زیبایی شناختی پاسخ م یدهد و هد فهای شخصی را تحقق می بخشد. امروزه صنعت تفریح و فراغت از سازمان های اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی و داوطلب تشکیل می شود. گستره ی این صنعت از اطراف خانه گرفته تا یک تئاتر و سینما، ورزش و… تا جهانگردی ادامه دارد.

فایل دانلود: نگاهی به محتوی گزارش اندازه بازار تفریحات در ایران 

Email this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها شهربازی
در همین موضوع

اخبار شهربازی