تجهیزات شهربازی

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

تجهیزات زمین بازی- وسایل نوسانی (الاکلنگها)
مقررات ایمنی و روشهای آزمون

هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقررات ایمنی برای الاکلنگها و وسایل نوسانی می باشد که بطور دائمی برای استفاده کودکان در زمین های بازی نصب می شود. مقررات مندرج در این استاندارد تکمیل کننده مقررات ایمنی است که برای کلیه تجهیزات مستقر در زمین های بازی در استاندارد ملی ایران به شماره 1-6436  تعیین شده است.
2 مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود .در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست . معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر  آخرین چاپ و/یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :
2-1    استاندارد ملی ایران شماره 1-6436 تحت عنوان تجهیزات زمین بازی- مقررات ایمنی عمومی
3 اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده می شود . علاوه بر آن اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد ملی ایران به شماره 1-6436  نیز برای این استاندارد کاربرد دارد.
وسایل نوسانی، الاکلنگ (از این پس با واژه وسایل جایگزین شده است)
وسایلی که می تواند توسط استفاده کننده به حرکت در آید و بگونه ای در نظر گرفته شده که توسط قسمتی در زیر آن نگه داشته می شود.
3-2  بدنه وسیله
قسمت متحرک اصلی متصل شده به جزء یا اجزاء نگهدارنده وسیله
3-3  قطعه نگهدارنده
قطعه ای که بدنه وسیله را به تکیه گاه متصل می کند.
3-4  تکیه گاه
وسایلی است که برای تعادل و ثابت کردن به زمین/سطح تهیه شده است.
الف) تجهیزات نوسانی
a) دستگیره    e)نشیمنگاه/ایستگاه
b)بدنه    f)اجزاء تعلیق
c)نگهدارنده پا    g)تکیه گاه
d)نگهدارنده دست

ب) الاکلنگ
شکل 1- اجزاء اصلی تجهیزات نوسانی/الاکلنگ
3-5   متعادل کننده  1
ترکیبی است از اثر قطعه یا قطعات نگهدارنده که سرعت حاصل از حرکت وسیله را متعادل کرده و اثرات شوک را در موقعیت های پیرامون وسیله کاهش می دهد.
یادآوری : اثر متعادل کننده می تواند :
الف) ثابت باشد، هنگامیکه اثر در طول محدوده کامل حرکت ثابت است، و
ب ) متغیر باشد، هنگامیکه اثر به بار روی وسیله و سرعت وسیله بستگی دارد.
3- 6  محدوده حرکت
حداکثر انحراف افقی یا عمودی نشیمنگاه یا محل ایستادن در طول استفاده از نقطه مرکز در وضعیت تعادل ، محدوده حرکت می باشد.
3-7 الاکلنگ محوری (نوع 1 )
وسیله ای که می تواند فقط تحت حرکت عمودی قرار بگیرد.
شکل 2- مثالی از الاکلنگ محودی (نوع1)
3-8 الاکلنگ یا وسیله نوسانی تک نقطه ای ( نوع های 2-الف و 2-ب )
وسیله ای است با قطعه نگهدارنده تک نقطه ای
یادآوری : نمونه ای از قطعات نگهدارنده تک نقطه ای شامل حلقه ها، فنرها، قطعه های پیچشی و فشاری می باشد.
شکل3-ب)وسیله نوسانی نوع 2-ب با چند جهت حرکت  شکل3-الف) وسیله نوسانی نوع 2-الف با جهت حرکت
اصلی از پیش تعیین شده
شکل 3- مثالی ازتجهیزات نوسانی/الاکلنگهای تک نقطه ای(انواع 2-الف و 2-ب)
3-9 وسیله نوسانی یا الاکلنگ چند نقطه ای (نوع های 3-الف و 3-ب )
وسیله با چند قطعه نگهدارنده
یادآوری: حرکت به استقرار و نوع قطعات نگهدارنده بستگی دارد.
شکل4-ب) نوع 3-ب با چند جهت حرکت  شکل4-الف) نوع 3-الف با جهت حرکت اصلی از پیش تعیین شده
شکل4- مثالی از الاکلنگ های چند نقطه ای(نوع 3-الف و 3-ب)
3-10 الاکلنگ نوسانی (نوع 4 )
وسیله ثابت شده ای است که در آن حرکت بطور اصلی افقی است و توسط چند محور موازی هدایت شده و فقط در جهت جلو و عقب حرکت می کند. (شکل 5 را ببینید)
شکل 5-مثالی از الاکلنگ نوسانی (نوع4)
4    مقررات ایمنی
4-1    کلیات
الاکلنگ یا وسایل نوسانی باید مطابق با مقررات استاندارد ملی ایران به شماره 1-6436  باشد بجز مواردی که توسط این استاندارد تغییر کرده است.
4-2  ارتفاع سقوط آزاد
هنگامیکه ارتفاع سقوط آزاد در بالاترین موقعیت حرکت مرکز نشیمنگاه یا محل ایستادن اندازه گیری شده است باید دارای حداکثر ارتفاع سقوط آزاد مطابق با جدول 1 باشد.
4-3 ارتفاع نشیمنگاه یا محل ایستادن
هنگامیکه وسیله در وضعیت تعادل قرار دارد مرکز نشیمنگاه یا محل ایستادن باید دارای حداکثر ارتفاع سقوط آزاد مطابق با جدول 1 باشد بجز مواردی که در بند 5 تغییر کرده است.
شیب نشیمنگاه یا محل ایستادن
هنگام آزمون طبق پیوست الف حداکثر شیب نشیمنگاه یا محل ایستادن باید مطابق با جدول 1 باشد.
4-5   فشردگی بین دو چیز(گاز گرفتگی) 1، لهیدگی
هنگام آزمون طبق پیوست ب فواصل (شکافهای) موجود در تمام مفاصل قابل دسترس و قطعات نگهدارنده باید مطابق بندهای 4-2-6 و 4-2-7 از استاندارد ملی ایران به شماره 1-6436  باشد.
یادآوری: این مقررات به منظور پیشگیری از فشردگی بین دو چیز و له شدن اعضاء بدن می باشد.
4-6  بازدارنده حرکت
حرکت وسیله باید به تدریج تا رسیدن به انتهای حرکت در هر جهت بازداشته شود بطوریکه هیچگونه ایست ناگهانی یا واژگونی ناگهانی اتفاق نیافتد.
4-7  جای پا
برای وسیله با فاصله مکان نشستن از زمین کمتر از 230 میلیمتر باید جای پا تهیه شود. جای پا باید به محکمی ثابت شده و بدون استفاده از ابزار قادر به چرخیدن نباشد.
4-8 دستگیره ها
برای هر مکان نشستن یا محل ایستادن باید دستگیره تهیه شود. دستگیره ها باید به محکمی ثابت شده و بدون استفاده از ابزار قادر به چرخیدن نباشد.
قطر دستگیره ها باید بین 16 میلیمتر و 45 میلیمتر باشد.
در وسیله ای که برای کودکان کوچکتر قابل دسترس است، اندازه دستگیره باید در مقادیر پایین محدوده قابل قبول انتخاب شود. ( اندازه بین 16 تا حداکثر 30 میلیمتر توصیه می شود.)
4-9  حداقل شعاع
مقاطع اصلی وسیله باید دارای حداقل شعاع 20 میلیمتر باشد.
4-10   بدام افتادن
طراحی وسیله باید بگونه ای باشد که مانع از بدام افتادن کودک بین وسیله و سطح زمین گردد. این منظور می تواند با در نظر گرفتن حداقل فاصله از زمین 230 میلیمتر و/یا با استفاده از متعادل کننده  (بند 3-5 را ببینید) تامین گردد.
4-11 فضای سقوط
فضای پیرامون وسیله به عنوان فضای سقوط از بیرونی ترین قسمت وسیله باید حداقل 1000میلیمتر باشد.
فضای اشغال شده توسط وسیله
فضای سقوط
فضای آزاد
5 مقررات خاص(اضافه بر مقررات قبلی)
5-1 الاکلنگ محوری (نوع 1)
هنگام آزمون طبق پیوست پ انحراف به سمت طرفین که در فاصله 2 متری از نقطه محور اندازه گیری می شود نباید از 140 میلیمتر تجاوز کند. (شکل 8 را ببینید)
متعادل کننده مناسب باید تهیه شود.
شکل 8-انحراف به سمت طرفین الاکلنگ انواع 1 و 3 (نما از بالا)
5-2 الاکلنگ یا وسیله نوسانی چند نقطه ای
برای وسیله نوع 3-الف هنگام آزمون طبق پیوست پ در حالیکه وسیله با تعداد استفاده کننده مورد نظر بار گذاری شده است تغییرات در زاویه چرخش حول محور عمودی نباید از 5 درجه تجاوز کند. (شکل9 را ببینید)
e- مکان نشستن
l- محور طولی الاکلنگ
x- محور عرضی الاکلنگ
– انحراف محور طولی هنگام اعمال نیروی F ، حداکثر 5 درجه
شکل 9- انحراف تجهیزات چند نقطه ای نوع 3-الف
5-3  الاکلنگ نوسانی ( نوع 4 )
کل محدوده حرکت (بند 3-6 را ببینید) نباید از 600 میلیمتر تجاوز کند.
6  گزارش آزمون
گزارش آزمون باید مطابق با بند 5 از استاندارد ملی ایران به شماره 1-6436  به اضافه موارد زیر باشد.
الف ) تایید در مورد اینکه الاکلنگ در موارد مقتضی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 1-6436   آزمون شده است.
ب ) شماره و تاریخ این استاندارد
7  نشانه گذاری
الاکلنگ یا وسایل نوسانی باید بطور خوانا و دائمی با حداقل اطلاعات زیر نشانه گذاری شود.
الف) نام و آدرس تولید کننده یا نمایندگی های مجاز
ب) سال تولید و تاریخ نصب
پ) علامت سطح پایه (شکل 20 از استاندارد ملی ایران به شماره 1-6436 را ببینید)
یادآوری: پرچ کردن، نشانه گذاری برجسته روی ساختار و چاپ کردن، مثالهایی از روشهای مناسب برای نشانه گذاری هستند.
نشانه گذاری باید در مکانی روی الاکلنگ یا وسیله نوسانی قرار گیرد که پس از نصب الاکلنگ کاملا قابل رویت باشد.
پیوست الف
( الزامی )
روش تعیین شیب نشیمنگاه یا محل ایستادن و فاصله از زمین
الف-1  تئوری کار
در بدترین وضعیت قرار گیری نشیمنگاه، باری روی وسیله اعمال شده و زاویه شیب آن اندازه گیری می شود و وسیله از نقطه نظر برخورد انتهایش به زمین مورد امتحان قرار می گیرد.
الف-2  دستگاه آزمون
وسیله ای مناسب به منظور اعمال نیرو مطابق با جدول الف- 1 از استاندارد ملی ایران به شماره       1-6436
الف-3  روش انجام آزمون
وسیله را در راستای حرکت اصلی اش از وضعیت تعادل خارج کنید و بار (الف-2 ) را در مکانهای قرار گیری استفاده کننده مطابق جدول الف-1 از استاندارد ملی ایران به شماره … قرار دهید بطوریکه  محل نشستن یا ایستادن در حداکثر شیب خود قرار گیرد.
زاویه نشیمنگاه یا محل ایستادن را اندازه گیری و یادداشت نمایید
امتحان کنید که آیا انتهایی ترین قسمت وسیله با زمین برخورد می کند و نتیجه را یادداشت نمایید.
پیوست ب
(الزامی)
روش تعیین عدم وجود نقاط فشردگی بین دو چیز (گاز گرفتگی) و لهیدگی
ب-1  تئوری کار
قطعات نگهدارنده با نیروی مشخص، بارگذاری شده و فشردگی آنها اندازه گیری می شود. وسیله به سمت انتهایی ترین موقعیت اش حرکت کرده و قطعات نگهدارنده و قسمتهای حاشیه ای وسیله از نقطه نظر اینکه آیا میله 12 میلیمتری می تواند در حین حرکت وارد فاصله بین آنها شود مورد آزمون قرار می گیرد.
ب-2  دستگاهها
ب-2-1  وسیله ای مناسب که بتواند نیروی 5 695  نیوتن را بطور عمودی به خط مرکزی سطح هر نشیمنگاه یا محل ایستادن وارد نماید.
ب-2-2  میله ای به قطر 12 میلیمتر
ب-3   روش انجام آزمون
ب-3-1  وسیله را با بار5 695  نیوتن (بند ب-2-1) بارگذاری کنید و یادداشت کنید که آیا وسیله نگهدارنده بیش از 5% فشرده می شود یا خیر.
ب-3-2   وسیله را به یکی از انتهایی ترین موقعیت هایش حرکت دهید. با استفاده از میله (بند ب-2-2) جزء نگهدارنده و فضای حاشیه آنرا برای کنترل اینکه آیا میله می تواند وارد آن شود امتحان کنید. این روش را برای تمام موقعیت های انتهایی تکرار کنید. گزارش کنید که آیا میله می تواند وارد هر کدام از موقعیتهای انتهایی شود یا خیر.
پیوست پ
(الزامی)
روش تعیین پایداری به سمت طرفین
پ-1  تئوری کار
یک بار، اعمال شده و انحراف از محور طولی اندازه گیری می شود.
پ-2   دستگاه
وسیله ای مناسب برای وارد کردن نیروی 5 695  نیوتن بطور افقی
پ-3  روش انجام آزمون
نیروی 5 695  نیوتن را بطور افقی در مکان عمود بر مرکز نشیمنگاه یا محل ایستادن وارد کنید و انحراف از وضعیت تعادل را اندازه گیری نمایید.
نتایج را یادداشت کنید.

Email this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها شهربازی
در همین موضوع

اخبار شهربازی