تجهیزات شهربازی

مجمع عمومی انجمن صنفی شهربازی داران ایران روز  23 بهمن ماه 97 برگزار می شود

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی انجمن شهر بازی داران اعلام کرد: مجمع عمومی انجمن صنفی شهربازی داران ایران روز  23 بهمن ماه ساعت 2 بعدازظهر در پارک ارم سالن آمفی تئاتر واقع در تهران اتوبان کرج  برگزار می گردد

 


دستورجلسه مجمع:

١)انتخاب بازرسان انجمن شهربازی داران ایران ٣نفربمدت یکسال طبق اساسنامه


٢)استماع وبررسی گزارش مالی خزانه دارمحترم انجمن درطی دوره یکساله


٣)تعیین بودجه وبرنامه مالی دوره یکساله انجمن

شرایط کاندیداها:

داشتن شرایط عمومی مندرج دراساسنامه وداشتن حداقل یکسال عضویت درانجمن شهربازیداران منتهی به زمان کاندیداتوری وادامه عضویت

واجدین شرایط جهت شرکت درانتخابات ورأی دادن:


باتوجه به آخرین جلسه ومصوبه هیأت مدیره محترم انجمن شهربازی داران ایران، تعداد(٢١٢)عضووشهربازی طبق لیست عضویت ،مجازبه شرکت درمجمع ورأی دادن به کاندیدای موردنظرخودمیباشند..مشروط به اینکه شرایط مندرج دراساسنامه را رعایت نموده باشند. 

خواهشمنداست اعضاء محترمی که حق عضویت خودراواریزننموده انددراین خصوص نیزاقدام فرمایند. 

پیشنهاد میگردد کاندیداهای محترم بازرسی ،خلاصه ای ازبرنامه های خودتهیه فرمایند تا در زمان معرفی خود در روز مجمع به اعضاء محترم ارائه نمایند

 

روابط عمومی انجمن شهربازی داران ایران

 

Email this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها شهربازی
در همین موضوع

اخبار شهربازی