تجهیزات شهربازی

برچسب : ایرهاکی

 • Ocean Quest
  Ocean Quest مشخصات  ابعاد  طول  196 سانتی متر  عرض  105 سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر  
 • Ocean Airhockey
  Ocean Airhockey مشخصات  ابعاد  طول  197 سانتی متر  عرض  110 سانتی متر  ارتفاع  76  سانتی متر
 • Magic Disco
  Magic Disco مشخصات  ابعاد  طول  175 سانتی متر  عرض  175 سانتی متر  ارتفاع  135  سانتی متر
 • Mini AirHockey
  Mini AirHockey مشخصات  ابعاد  طول  122 سانتی متر  عرض  90 سانتی متر  ارتفاع  135  سانتی متر
 • Elephant AirHockey
  Elephant AirHockeyمشخصات ابعاد طول 206 سانتی متر عرض 147 سانتی متر ارتفاع 144 سانتی متر
 • Dolphin AirHockey
  Dolphin AirHockeyمشخصات ابعاد طول 210 سانتی متر عرض 140 سانتی متر ارتفاع 161 سانتی متر
 • Spanish AirHockey
  Spanish AirHockeyمشخصات ابعاد طول 235 سانتی متر عرض 143 سانتی متر ارتفاع 145 سانتی متر
 • Baby Air Hockey
  Baby Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 155 سانتی متر عرض 98  سانتی متر ارتفاع 73  سانتی متر
 • Air Hockey 2000
  Air Hockey 2000مشخصات ابعاد طول 231 سانتی متر عرض 123سانتی متر ارتفاع 162سانتی متر
 • Space Air Hockey
  Space Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 208 سانتی متر عرض 112 سانتی متر ارتفاع 163 سانتی متر
 • Skate Air Hockey
  Skate Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 241 سانتی متر عرض 128 سانتی متر ارتفاع 113 سانتی متر  
 • Sonic Air Hockey
  Sonic Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 225 سانتی متر عرض 153 سانتی متر ارتفاع 198 سانتی متر

اخبار شهربازی