تجهیزات شهربازی

برچسب : ایمنی و استاندارد شهربازی

  • آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
    آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد. تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان

اخبار شهربازی