تجهیزات شهربازی

برچسب : تفنگ

  • Dead Storm With Cabin
    Dead Storm With Cabinمشخصات ابعاد طول 285 سانتی متر عرض 145 سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر
  • FastGun Man
    FastGun Manمشخصات ابعاد طول 175 سانتی متر عرض 114 سانتی متر ارتفاع 194 سانتی متر
  • Panic Museum
    Panic Museumمشخصات ابعاد طول 180 سانتی متر عرض 190 سانتی متر ارتفاع 212 سانتی متر

اخبار شهربازی