تجهیزات شهربازی

برچسب : تیراندازی

 • Dead Storm With Cabin
  Dead Storm With Cabinمشخصات ابعاد طول 285 سانتی متر عرض 145 سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر
 • I-Target
  I-Targetمشخصات ابعاد طول 250 سانتی متر عرض 94   سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر
 • FastGun Man
  FastGun Manمشخصات ابعاد طول 175 سانتی متر عرض 114 سانتی متر ارتفاع 194 سانتی متر
 • Panic Museum
  Panic Museumمشخصات ابعاد طول 180 سانتی متر عرض 190 سانتی متر ارتفاع 212 سانتی متر
 • Rambo
  Ramboمشخصات ابعاد طول 190 سانتی متر عرض 145 سانتی متر ارتفاع 230 سانتی متر

اخبار شهربازی