تجهیزات شهربازی

برچسب : دستگاه بازی

 • قطار شادی
  قطار شادی مشخصات  ابعاد  طول  450 سانتی متر  عرض 450  سانتی متر  ارتفاع  60  سانتی متر
 • Super MVP Basket
  Super MVP Basket مشخصات  ابعاد  طول  325 سانتی متر  عرض 115  سانتی متر  ارتفاع  285 سانتی متر  
 • Panda Family
  Panda Family مشخصات  ابعاد  طول  80  سانتی متر  عرض 145  سانتی متر  ارتفاع  250 سانتی متر  
 • Hammer Fun
  Hammer Fun مشخصات  ابعاد  طول  85  سانتی متر  عرض  110  سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر
 • Puff Puff Balloons
  Puff Puff Balloons مشخصات  ابعاد  طول  85  سانتی متر  عرض  71  سانتی متر  ارتفاع  182 سانتی متر
 • تکان دهنده ماشین فضایی S2
  تکان دهنده ماشین فضایی S2 مشخصات  ابعاد  طول  108 سانتی متر  عرض  60  سانتی متر  ارتفاع  110سانتی متر  
 • تکاندهنده باب اسفنجی
  تکاندهنده باب اسفنجی مشخصات  ابعاد  طول  116 سانتی متر  عرض  67   سانتی متر  ارتفاع  110 سانتی متر  
 • Fire Man2
  Fire Man2 مشخصات  ابعاد  طول  250 سانتی متر  عرض  110 سانتی متر  ارتفاع  205 سانتی متر
 • Ocean Airhockey
  Ocean Airhockey مشخصات  ابعاد  طول  197 سانتی متر  عرض  110 سانتی متر  ارتفاع  76  سانتی متر
 • Mini AirHockey
  Mini AirHockey مشخصات  ابعاد  طول  122 سانتی متر  عرض  90 سانتی متر  ارتفاع  135  سانتی متر
 • ِD1 GP
  ِD1 GPمشخصات ابعاد طول  100 سانتی متر عرض  160 سانتی متر ارتفاع  200 سانتی متر  
 • Crazy Baby
  Crazy Baby مشخصات  ابعاد  طول  70 سانتی متر  عرض  80 سانتی متر  ارتفاع  180 سانتی متر
 • ِDolphin
  ِDolphin مشخصات  ابعاد  طول  130 سانتی متر  عرض  120 سانتی متر  ارتفاع  120 سانتی متر
 • Motor And Biike
  Motor And Biike مشخصات  ابعاد  طول  115 سانتی متر  عرض  85 سانتی متر  ارتفاع  96 سانتی متر
 • Moon Kiddie Ride
  Moon Kiddie Ride مشخصات  ابعاد  طول  105 سانتی متر  عرض  65 سانتی متر  ارتفاع  120 سانتی متر
 • ِDoraemon Basketball
  ِDoraemon Basketball مشخصات  ابعاد  طول  160 سانتی متر  عرض  90 سانتی متر  ارتفاع  180 سانتی متر
 • روبات بستنی
  روبات بستنی مشخصات  ابعاد  طول  165 سانتی متر  عرض  165 سانتی متر  ارتفاع  172 سانتی متر
 • Super Plane2
  Super Plane2 مشخصات  ابعاد  طول  235 سانتی متر  عرض  310 سانتی متر  ارتفاع  260 سانتی متر ظرفیت  3 نفر
 • Candy Factory
  Candy Factory مشخصات  ابعاد  طول  270 سانتی متر  عرض  420 سانتی متر  ارتفاع  280 سانتی متر ظرفیت  8 نفر
 • Clown Wheeling
  Clown Wheeling مشخصات  ابعاد  طول  320 سانتی متر  عرض  380 سانتی متر  ارتفاع  328 سانتی متر

اخبار شهربازی