تجهیزات شهربازی

برچسب : روبات

 • Fast Trak
  Fast Trak مشخصات  ابعاد  طول  234  سانتی متر  عرض 155  سانتی متر  ارتفاع  80 سانتی متر  
 • Wide Wide Clipper
  Wide Wide Clipper مشخصات  ابعاد  طول  170 سانتی متر  عرض  100 سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر
 • Magical Box
  Magical Box مشخصات  ابعاد  طول  90 سانتی متر  عرض  90 سانتی متر  ارتفاع  215 سانتی متر
 • Happy Chicken
  Happy Chicken مشخصات  ابعاد  طول  70 سانتی متر  عرض  80 سانتی متر  ارتفاع  180 سانتی متر
 • Toy Story
  Toy Story مشخصات  ابعاد  طول  70 سانتی متر  عرض  82 سانتی متر  ارتفاع  185 سانتی متر  
 • Toy Story
  Toy Storyمشخصات ابعاد طول 114   سانتی متر عرض 112   سانتی متر ارتفاع 210   سانتی متر
 • Magical Robot
  Magical Robotمشخصات ابعاد طول 65   سانتی متر عرض 55   سانتی متر ارتفاع 155 سانتی متر
 • BuBu Ton Attack
  BuBu Ton Attack مشخصات  ابعاد  طول  170 سانتی متر  عرض  120 سانتی متر  ارتفاع  200 سانتی متر
 • Sniper
  Sniperمشخصات ابعاد طول 60   سانتی متر عرض 250 سانتی متر ارتفاع 210 سانتی متر
 • Treasure Hunt
  Treasure Hunt مشخصات  ابعاد  طول  87  سانتی متر  عرض  84  سانتی متر  ارتفاع  180 سانتی متر
 • New UFO Catcher
  New UFO Catcher مشخصات  ابعاد  طول  168 سانتی متر  عرض  90   سانتی متر  ارتفاع  195 سانتی متر

اخبار شهربازی