تجهیزات شهربازی

برچسب : سازمان بازرسی شهربازی

  • الزامات دفترچه های طراحی طبق استاندارد 8987
    الزامات دفترچه های طراحی طبق استاندارد 8987ایمنی ، شهربازی و استاندارد الزامات دفترچه های طراحی طبق استاندارد 8987 جدول اطلاعات عمومی در تمام دفترچه های طراحی ، باید یک جدول اطلاعات عمومی ( شناسنامه فنی ) باشد که موارد ذیل در آن درج شده باشد . 1- نام وسیله 2

اخبار شهربازی