تجهیزات شهربازی

برچسب : سگا

 • ِD1 GP
  ِD1 GPمشخصات ابعاد طول  100 سانتی متر عرض  160 سانتی متر ارتفاع  200 سانتی متر  
 • Intial D5
  Intial D5مشخصات ابعاد طول 217 سانتی متر عرض 116 سانتی متر ارتفاع 184 سانتی متر
 • Fancy Lifter Twin
  Fancy Lifter Twinمشخصات ابعاد طول 170 سانتی متر عرض 118 سانتی متر ارتفاع 195 سانتی متر
 • Hummer DX
  Hummer DXمشخصات ابعاد طول 263 سانتی متر عرض 240 سانتی متر ارتفاع 210 سانتی متر
 • Skate Air Hockey
  Skate Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 241 سانتی متر عرض 128 سانتی متر ارتفاع 113 سانتی متر  
 • Sonic Air Hockey
  Sonic Air Hockeyمشخصات ابعاد طول 225 سانتی متر عرض 153 سانتی متر ارتفاع 198 سانتی متر

اخبار شهربازی