تجهیزات شهربازی

برچسب : Bowling

  • Smart Bowling
    Smart Bowlingمشخصات ابعاد طول 365 سانتی متر عرض 82   سانتی متر ارتفاع 220 سانتی متر
  • Fancy Bowling
    Fancy Bowlingمشخصات ابعاد طول 210 سانتی متر عرض 97   سانتی متر ارتفاع 191 سانتی متر
  • Basket Bowling
    Basket Bowlingمشخصات ابعاد طول 314 سانتی متر عرض 75   سانتی متر ارتفاع 191 سانتی متر

اخبار شهربازی