تجهیزات شهربازی

برچسب : Merry Go Round

  • Panda Merry Go Round
    Panda Merry Go Roundمشخصات ابعاد طول 120 سانتی متر عرض 120 سانتی متر ارتفاع 197 سانتی متر
  • Dog  Merry Go Round
    Dog Merry Go Roundمشخصات ابعاد طول 150 سانتی متر عرض 150 سانتی متر ارتفاع 189 سانتی متر
  • Panda Merry Go Round
    Panda Merry Go Roundمشخصات ابعاد طول 120 سانتی متر عرض 120 سانتی متر ارتفاع 197 سانتی متر

اخبار شهربازی